Konkurenční výhodu pro Váš výrobek anebo službu můžete získat poskytnutím atraktivní ceny, vyšší kvality anebo zabezpečením kratší dodací lhůty pro vašeho zákazníka. Parametry výrobků anebo služeb a tím i celkovou prosperitu podniku ovlivňuje velké množství faktorů. Ke zlepšení těchto faktorů lze využít velké množství metod, technik, přístupů.

Seskupili jsme je do následujících odborných oblastí:

Nástroje zvyšování produktivity – poznání reálné míry produktivity znamená pro společnost nalezení místa ke zlepšení. Z tohoto důvodu je extrémně důležité stanovit vrcholovým managementem jakou metodou a jaký druh produktivity měřit. Její rozklad na nižší úrovně pomáhá následně vrcholovému managementu efektivně řídit společnost a tak zabezpečit i konkurenceschopnost. Nabídku našich služeb v oblasti vzdělávání rozdělujeme na měření produktivity, měření práce a na nástroje zvyšování produktivity.

Logistika podniku, zásobování a distribuce – ačkoli se s širším používáním informačních systémů pracovníkům logistiky zjednodušila práce, tak či tak každodenně stojí před úlohou zabezpečení transportu materiálu anebo výrobků v požadovaném množství a kvalitě na požadované místo. Na tuto úlohu je třeba nazírat komplexně – od dodavatelů vstupního materiálu až po zákazníka, který bude mít užitek z finálního produktu. Tím, že zákazník vyžaduje stále rozmanitější sortiment v nižších dodávkách, je nevyhnutelné nastavit správný způsob napříč výrobním systémem a sladit tak logistiku s požadavky zákazníka. Navíc, do popředí zájmu v oblasti manipulace a zásobování se dostávají autonomní automatizované systémy, pro které je potřebné navrhnout optimální okruhy zásobování a přizpůsobit systémy nakládky a vykládky. Na základě našich zkušeností se potvrdilo, že dopředu zpracovaná strategie logistiky ve výrazné míře pomáhá organizaci redukovat čas implementace nových principů a tak zabezpečit vyšší konkurenceschopnost. Strategii je možné efektivněji zastat, pokud zaměstnanci logistiky poznají souvislosti mezi nastavením stavu zásob, naučí se využívat principy tahových systémů (kanban, supermarket), milk run, umí aplikovat principy standardizované práce logistiky atd., proto musí být vzdělávání specifické a předem definované pro oddělení nákupu, výroby a distribuce s ohledem na strategii a cíle logistiky.

Totálně produktivní údržba – nákupem stroje nebo výrobního zařízení, obvykle nekončí náklady spojené s jeho fungováním. Výrobní stroj nebo zařízení je prostředek, kterému je nutné věnovat pozornost, aby vždy dokázal zajistit potřebnou výrobu v požadované kvalitě, při co nejnižších nákladech. Je třeba rozhodnout, zda náklady spojené s tímto úkolem, jsou skutečně nutné nebo je lze optimalizovat. V praxi organizace investují do nových zařízení, ačkoli stávající zařízení nevyužívají dostatečně, nebo se jim dostatečně nevěnují. Přesným nastavením způsobu měření celkové účinnosti výrobních strojů a zařízení je možné určit základní ztráty a plýtvání.

Lean manufacturing – štíhlý podnik – v minulosti zákazník více toleroval delší doby dodání. V současnosti se stává krátká, ba přímo okamžitá doba dodání, v některých případech konkurenční výhodou, v jiných nutností. Najít řešení tohoto úkolu, navíc když zákazník vyžaduje dodávku v malých dávkách, s vysokou kvalitou a přiměřenou cenou, již není tak jednoduché. Vhodným nástrojem pro identifikaci možností efektivnější výroby a zároveň splnění výše uvedeného požadavku zákazníka, je použití Mapy toku hodnoty (VSM), která se používá i při prvních krocích zavádění konceptu Lean manufacturing. Následně je možné sestavit akční plán transformace výrobního systému. Implementace konceptu Lean manufacturing musí být detailně řízena. Hlavní roli zde hraje často Lean leader, který je “generátorem” návrhů a cest implementace pro vrcholový management. Management následně rozhodne o způsobu realizace a zapojení nižších řídících stupňů. Často je vytvářen program učení na základní nástroje konceptu jako VSM, 5S, Standardizovaná práce, Kanban a dalších který zahrnuje vzdělávání všech úrovní. Organizacím doporučujeme v případě těchto programů zvážit přípravu interních trenérů, kteří budou vytvářet vlastní podnikové know how.

Zabezpečování kvality a six sigma – míra kvality významně ovlivňuje rozhodnutí zákazníka jestli za produkt zaplatí, nebo osloví konkurenci. Pokud organizace poskytující produkt nebo službu, nemá jasný způsob sledování a vyhodnocování kvality vůči zákazníkovi, může se stát, že zákazník nedostává to, co vyžaduje, nebo naopak poskytuje něco navíc, za co zákazník v konečné míře neplatí. Kvalita produktu (i služby) není ovlivněna pouze procesem výroby, ale už i předchozími procesy (např. Procesem návrhu, testování). Prvořadým úkolem všech oddělení je zajištění kvality již přímo ve zdroji (tzn. zajistit například pomocí poka yoke systémů, aby nekvalitní vstup nebyl vůbec zpracováván). Zde nastává často problém co, jak, kde, kdy sledovat a vyhodnocovat, abychom vůbec určili, co je kvalitní nebo nekvalitní vstup / výstup. Teprve následně je možné přistoupit k hledání způsobu odstranění kořenové příčiny a stanovení nápravných opatření. Takový přístup by však měl být standardizován, aby ho uměli všichni pracovníci správně používat (nastavením pravidel, jako je používání faktů namísto domněnek, se radikálně zvyšuje účinnost nápravných opatření a tím i zapojení zaměstnanců do řešení problémů).

Lidské zdroje a jejich kompetence – většina úspěšných světových firem si zakládá na tom, že jejich hlavním aktivem a zdrojem úspěchu jsou jejich vlastní pracovníci. Pokud se chce firma posouvat dopředu, nemůže přemýšlet jen o zlepšování výrobních procesů, ale musí být konkurenceschopná i z hlediska know how, kterým disponuje. Proto je třeba zvyšovat úroveň kompetencí zaměstnanců v souladu s cíli organizace. Souvisí to i s přechodem k novému ideálu modelového zaměstnance. Dnešním ideálem zaměstnance je člověk, který přebírá odpovědnost a iniciativu ve vlastní práci, má talent i podnikatelského ducha, je schopen podporovat spolupracovníky a manažera využívá spíše jako konzultanta či zprostředkovatele informací, než jako klasický dohled nad jeho prací, či mocenskou autoritu. Pokud jde o jeho vlastní práci, v ní se předpokládá ze strany podniku respektování jednotlivce jako zdroje inovativních myšlenek, jako člověka, který musí nejlépe znát práci, kterou vykonává. Pracoviště je organizováno tak, aby dokázalo využít přednosti a schopnosti svých pracovníků a očekává od nich, že pokud jde o běžné náležitosti jejich práce, převezmou i odpovědnost za své řízení. Změna postavení člověka za posledních sto let z pozice “Pracovní síla” na pozici “Tvůrce, nositel inovaci, žádoucích změn a pokroku”, způsobuje odlišné požadavky na lidské zdroje a kompetentnost na jejich pozici. Problém spočívá v tom, že uvedené změny (pokrok) vnímáme, akceptujeme a chápeme, ale přístup k člověku náležitě neměníme. Z toho vyplývá pouze 40-70% využití lidského potenciálu v úspěšných firmách pohybujících se na TOP příčkách pravidelných ročních zhodnocení.

V uvedených odborných oblastech lze využít standardní formy spolupráce. Pokud by Vám nevyhovovala žádná z možností, jsme otevřeni hledat takové formy kooperace,
které budou nejlépe splňovat vaše požadavky a očekávání.

Mezi standardní formy spolupráce patří:

  • Poradenství
  • Rychlý test stability
  • Efektivní vzdělávání Vašich lidských zdrojů
  • Řešení projektů s měřitelným přínosem
  • Dočasné navýšení vašich kapacit
  • Hloubkový operační audit – základ tvorby strategie

 


 

Zaujalo Vás naše řešení? Potřebujete další doplňující informace? Neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Petr Hájek
Obchodní manažer CEIT CZ s.r.o.
+420 608 738 349
petr.hajek@ceitgroup.eu